Polityka prywatności

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez UAB Starflix Vilnius (dalej – Spółka).

Firma uznaje, że ochrona danych osobowych jest ważna dla jej klientów i partnerów oraz innych podmiotów danych (zwanych dalej podmiotami danych) i zobowiązuje się do poszanowania i ochrony prywatności każdego podmiotu danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest skierowane do Ciebie, naszych klientów i partnerów oraz Twoich przedstawicieli (pracowników i innych upoważnionych osób, które komunikują się ze Spółką). Wyjaśnia i informuje, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Tobie i Twoim pełnomocnikom.

Przetwarzając dane osobowe, Spółka przestrzega wszelkich aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, instrukcji właściwych organów oraz ustalonych standardów i procedur zapewniających, że dane osobowe są przetwarzane rzetelnie, rzetelnie, zgodnie z prawem, przejrzyście i bezpiecznie.

Administrator danych osobowych – UAB Starflix Vilnius, NIP 303236350, adres rejestrowy: V. Kudirkos g. 22, Wilno, Litwa, e-mail: egle@samuraistea.com, tel. Nr +37060269150 Firma wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się kontaktować na wskazane kontakty.

Podanie danych osobowych do Spółki jest dobrowolne. Firma musi je przetwarzać, aby móc zawierać z Państwem umowy, należycie wywiązywać się z zaciągniętych wobec Państwa zobowiązań oraz innych obowiązków prawnych. Jeśli nie podasz danych osobowych, Spółka nie będzie mogła zawierać z Tobą transakcji i świadczyć innych potrzebnych Ci usług.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – zawieranie i wykonywanie umów z klientami, w tym dochodzenie należności od klientów zalegających z płatnościami (podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; dane przedstawicieli upoważnionych do komunikowania się ze Spółką ), obowiązkowego rozliczania działalności gospodarczej (podstawa prawna: Wykonywanie ciążących na Spółce obowiązków prawnych), analityki prowadzonej działalności gospodarczej (statystyka) (podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na analizowaniu jej działalności gospodarczej i prowadzeniu statystyk).

Odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę – pracownicy Spółki, a także wspólnicy Spółki, którym w celu wywiązania się z Państwa obowiązków przekazujemy dane osobowe niezbędne do realizacji Państwa zamówień w indywidualnych przypadkach. W przypadkach przewidzianych aktami prawnymi Spółka, wypełniając swoje obowiązki, udostępnia również Twoje dane właściwym instytucjom państwowym.

JAK I DLACZEGO GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

UAB Starflix Vilnius potrzebuje Twoich danych osobowych, które mogą być gromadzone w następujący sposób. Polityka prywatności określa, czego możesz się spodziewać, gdy firma gromadzi dane osobowe dotyczące:

odwiedzający stronę internetową (www.samuraistea.com);
osoby, które się z nami skontaktowały;
osoby, które zakupiły nasze produkty;
kandydaci do pracy.

Skontaktuj się z nami

Nasza strona internetowa oferuje kilka sposobów na skontaktowanie się z nami. Sami otrzymujemy, przeglądamy i odpowiadamy na wszystkie zgłoszenia. Aby skontaktować się z nami na stronie podasz nam swoje imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, będziemy przetwarzać następujące dane Twojego adresu e-mail: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, adres e-mail oraz treść korespondencji. Dane te będą przetwarzane w celu przygotowania do realizacji umowy. Jeśli nie podasz swoich danych kontaktowych, nie będziesz mógł się z Tobą skontaktować. Informujemy, że serwis może wykorzystywać również pocztę elektroniczną. oprogramowanie do śledzenia lub blokowania wiadomości e-mail, a użytkownik musi upewnić się, że wysyłane wiadomości e-mail nie zawierają treści niezgodnych z prawem. W przypadku realizacji zamówienia elektroniczna wersja zamówienia jest przechowywana zgodnie z ustalonym trybem, a w przypadku niezrealizowania zamówienia formularz zapytania i korespondencja są usuwane z firmowej poczty elektronicznej, za wyjątkiem informacji, dla których inne warunki są określone w Polityce Prywatności lub przepisach prawa.

Wszystkie dane osobowe, które podajesz podczas komunikacji z nami, są wykorzystywane wyłącznie do celów i do przeglądania wiadomości oraz do administrowania przepływami komunikacji i zarządzania nimi. Zobowiązujemy się do niewykorzystywania Twoich danych osobowych w jakichkolwiek publikacjach w sposób umożliwiający Twoją identyfikację bez Twojej wyraźnej zgody. Pamiętaj, że być może będziemy musieli skontaktować się z Tobą pocztą, e-mailem. pocztą lub telefonicznie. Nie zapomnij powiadomić nas o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

Co do zasady nie ujawniamy Twoich danych osobowych, ale w celu zapewnienia nieprzerwanej ciągłości działania oraz należytego świadczenia usług i dostawy towarów udostępniamy informacje o Tobie naszym pracownikom: administracji, kierownikom, brygadzistom, jeśli jest to zasadnie konieczne do realizacji celów określonych w art. w niniejszej Polityce Prywatności. . W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do przekazania danych osobowych, gdy:

musimy ujawnić informacje zgodnie z prawem, w tym gdy musimy ujawnić dane osobowe administratorowi podatkowemu i organom ścigania w celu zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania;
musimy ujawnić dane osobowe w związku z postępowaniem sądowym lub w celu uzyskania porady prawnej lub ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;
informacje muszą zostać ujawnione w celu ochrony naszych interesów lub interesów innych osób (na przykład w celu zapobiegania oszustwom);
informacje muszą zostać ujawnione w celu ochrony Twoich żywotnych interesów (na przykład, jeśli źle się poczujesz na terenie naszej siedziby i będziemy musieli zwrócić się o pomoc lekarską);
Spółka będzie przechowywać przetwarzane dane osobowe nie dłużej, niż jest to wymagane celami przetwarzania danych lub przewidzianymi przepisami prawa lub upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Masz prawo żądania od Spółki dostępu do przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do prawo do przenoszenia danych.

Gdy Spółka przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych przez Spółkę z przyczyn związanych z Twoją szczególną sprawą.

Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że będziemy w stanie spełnić takie żądanie tylko wtedy, gdy:

Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane (np. potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby odpowiedzieć na Twoje pisma);
prawo zabrania nam gromadzenia, przechowywania lub wykorzystywania danych osobowych;
Twoje dane osobowe nie są potrzebne do ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczenia prawnego, na przykład w postępowaniu sądowym.
Masz prawo żądać od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych:

okres czasu potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych osobowych, gdy zgłaszasz roszczenia co do prawidłowości danych;
gdy nasze gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale zdecydujesz się nie żądać usunięcia danych;
gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego;
przez okres niezbędny do ustalenia, czy mamy solidniejszą podstawę prawną do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy od Ciebie za Twoją zgodą lub w celach związanych z umową. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, na Twoje żądanie prześlemy kopię podanych przez Ciebie danych.

Masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas Twoich danych osobowych:

gdy wykorzystujemy takie dane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, ale nie mamy istotnej podstawy prawnej do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych;
USKARŻANIE SIĘ

Jesteś dla nas ważny i ważne jest dla nas zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych. Przy gromadzeniu i wykorzystywaniu danych osobowych stosujemy surowe standardy. Dlatego bardzo poważnie traktujemy wszelkie skargi dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych i prosimy o informowanie nas o wszelkich problemach z nimi związanych. Kiedy kontaktujesz się z nami w celu złożenia reklamacji, wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu zbadania i udzielenia odpowiedzi na Twoją skargę oraz oceny jakości świadczonych przez nas usług. Po otrzymaniu skargi na członka naszego zespołu może być konieczne ujawnienie tej osobie Twojej tożsamości. Możesz zaznaczyć, że nie chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały ujawnione, a my postaramy się spełnić Twoją prośbę. Jednak anonimowe rozpatrzenie skargi nie zawsze jest możliwe. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz również złożyć skargę bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym masz miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia